Siirry sisältöön
Tietosuojaselosteet Yritysasiakasrekisteri

Tietosuojaseloste – Expomark Oy:n yritysasiakasrekisteri

Laadittu 21.05.2018. Muokattu: 5.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Expomark Oy Puistokatu 2-4 C
40100 Jyväskylä
puh. 010 830 0800
y-tunnus: 1933047-2

2. Rekisteristä vastaava taho

Expomark Oy / Asiakaspalvelu
Puistokatu 2-4 C
40100 Jyväskylä
puh. 010 830 0800
asiakaspalvelu@expomark.fi

3. Rekisterin nimi:
Expomark Oy:n yritysasiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi sekä asiakasdatan profilointi myynnin ja tilastoinnin tarkoituksiin sekä liiketoiminnalle oleellisen tiedon kerääminen ja tuottaminen yhdistelemällä dataa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakassuhteeseen liittyvät tiedot kuten tarjoukset ja sopimukset, asiakasnumero, verkkosivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, käyttäytymistietoja, profilointitietoja, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, tietoja käynneistä Expomarkin tapahtumissa sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteriin voidaan tallentaa myös sähköposteja ja tietoja keskusteluista Expomarkin edustajien kanssa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan potentiaalisen asiakassuhteen syntyessä, virallisen asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös markkinointiviestinnän keinoin. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, reklamaatioista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Asiakasdataa voidaan saada myös tahoilta, jotka sitä luovuttavat rekisterinpitäjän käyttöön osana sopimusta, kuten esimerkiksi kuten tapahtuman toimeksiantajalta. Luovuttava taho vastaa tällöin, että luovutettu rekisteri on oikeellinen, ajantasainen ja GDPR-asetuksen vaateet täyttävä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit, tapahtumien järjestelyjen palvelukumppanit, kuten rakennus,- siivous- ja tekniikan palvelujen tarjoajat, sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen, perintäpalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme.

Voimme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja konserniyhtiöillemme ja liiketoimintamme jatkajalle muun muassa yritysjärjestelyiden, liiketoiminnan myynnin, sulautumisen, jakautumisen, konkurssin tai selvitystilan seurauksena.

Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa. Tällaisia tietoja ovat esim. tapahtuman näytteilleasettajaluetteloihin ja verkkosivuille julkaistavat tiedot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö osoitetaan kirjallisena (sähköposti tai kirje) rekisterin pitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on myös oikeus väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamiseen tai täydentämiseen. Pyyntö osoitetaan kirjallisena (sähköposti tai kirje) rekisterin pitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröity voi myös pyytää poistamaan omat henkilötietonsa järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa esimerkiksi lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen asiakaspalvelu@expomark.fi

Edellä mainittujen oikeuksien ja muiden oikeuksiesi lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.